RB 18/2023 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Jerzego Rozłuckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jerzy Rozłucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki, spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Spółki osób prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jerzego Rozłuckiego Spółka prezentuje poniżej.

Posiadane wykształcenie:

– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, magister finansów i bankowości;

– Kwalifikacja Chartered Financial Analyst (CFA)

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Aktualnie pełnione funkcje poza Spółką:

– od czerwca 2023 r. – Członek Zarządu i wspólnik Capital Sync Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

– od czerwca 2004 r. – Członek Rady Nadzorczej BIZNESNET Spółka Akcyjna.

Zajmowane wcześniej stanowiska:

– 2011-2022 – PZU SA / PZU Życie / TFI PZU SA; Dyrektor ds. Rynków Prywatnych (poprzednio Dyrektor ds. Zadłużenia Spółek);

– 2008 – 2011 – Bank Pekao SA; Manager ds. Transakcji;

– 2006 – 2008 – Supernova Capital; Dyrektor Inwestycyjny;

– 2000 – 2006 – BRE Bank (obecnie mBank); Analityk Managera ds. Transakcji.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/06/2023 17:43