Digital DNA
Private Equity

RB 18/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 kwietnia 2020 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, ulica Plac Europejski 1 (00-844 Warszawa) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  zwołanego na dzień 2 kwietnia 2020 roku.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

a) ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. o treści zgodnej z 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1),

b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. (załącznik numer 2).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarząd

Data publikacji raportu: 06/03/2020 13:42