RB 18/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 maja 2018 roku, otrzymał rezygnację Pana Tomasza Masiarz z członkostwa w Zarządzie Spółki. Pan Tomasz Masiarz nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w dniu 17 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Kapica do Zarządu Spółki oraz o powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie w dniu 17 maja 2018 roku.

Pan Paweł Kapica nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Spółki osób prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Paweł Kapica, jest od 2011 roku radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył w roku 2004 roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w roku 2005 Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego Paweł Kapica oraz od blisko 11 lat związany jest z kancelarią Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp. k. obecnie jako jej wspólnik. W ramach praktyki kancelarii jest współodpowiedzialny za fuzje i przejęcia oraz fundusze private equity / venture capital.

Skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

  1. Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
  2. Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu
  3. Krzysztof Stupnicki – Wiceprezes Zarządu
  4. Paweł Kapica – Członek Zarządu

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/05/2018 07:22