Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 17/2015 (3.06.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej MCI Management S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej MCI Management S.A.:

  • Pana Huberta Janiszewskiego, na 3-letnią kolejną indywidualną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok 2014. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok 2014 zatwierdzone zostały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3czerwca 2015 roku.

  • Pana Jarosława Dubińskiego, na 3-letnią indywidualną kadencję.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

  • Pana Grzegorza Warzochę, na 3-letnią indywidualną kadencję.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do MCI Management S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec MCI Management S.A. spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do MCI Management S.A. osób prawnych, oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Hubert Janiszewski

Hubert Janiszewski – doktor nauk ekonomicznych. Absolwent SGPiS (obecnie SGH) oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. Obecnie: Przewodniczący Rad Nadzorczych w Cognor S.A., DB Securities, Mediacap S.A. Wiceprzewodniczący Rad Nadzorczych w Pelion S.A., Deutsche Bank Polska S.A. Kariera Zawodowa: Managing Director i Członek Zarządu: Deutsche Bank Polska S.A. Dyrektor Zarządzający: Bankers Trust Company, Dyrektor Zarządzający : HSBC Investment, Services Dyrektor : Polish Investment Company.
Wiceprezes: Agencja Inwestycji Zagranicznych, Wicedyrektor Departamentu : MHZ i MWGiZ, Pracownik Sekretariatu United Nations Industrial Development Organisation, Kierownik działu w PHZ „Polservice” Inne: Wiceprezes i p.o. Prezesa Polskiej Rady Biznesu, Członek Rady Ekonomicznej przy Lechu Wałęsie – Prezydencie RP.

Jarosław Dubiński

Jarosław Dubiński – radca prawny, wspólnik w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w szczególności prawie dotyczącym funduszy inwestycyjnych, prawie bankowym oraz prawie dotyczącym transakcji M&A i transakcji restrukturyzacyjnych. W ramach pracy w Kancelarii odpowiada za koordynację i świadczenie obsługi prawnej na rzecz kilkudziesięciu polskich i zagranicznych instytucji finansowych, w tym w szczególności: towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, towarzystw emertytalnych i zakładów ubezpieczeń. Świadczy też obsługę prawną w zakresie transakcji M&A (realizowanych przede wszystkim przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym fundusze private equity) i największych na polskim rynku transakcji restrukturyzacyjnych. Jarosław Dubiński jest wyróżniony w prestiżowych międzynarodowych rankingach firm prawniczych Chambers Global i Chambers Europe (w kategoriach Restrukturyzacja i Upadłość oraz Bankowość i Finanse). Jarosław Dubiński doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oraz Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych, w szczególności w zakresie projektów legislacyjnych dotyczących rynku finansowego, takich jak: ustawa o funduszach inwestycyjnych, czy ustawa o obligacjach. Zasiadał w Radach Nadzorczych wielu spółek między innymi: PKM DUDA S.A. czy Harenda TFI S.A. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej MCI Capital TFI S.A. i spółki Private Equity Managers S.A.

Grzegorz Warzocha

Doktor Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Finanse, Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stypendysta ESC Tours (Francja). W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obcenie EY). W latach 2005-2009 Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o. Od roku 2009 Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors. Biegły rewident dysponujący ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. Wieloletni Członek (Fellow Member (FCCA)) Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 03/06/2015 11:35