RB 17/2023 Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe.

W załączeniu Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku („ZWZ”), łącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał.

Treść uchwał ZWZ Spółki podjętych podczas obrad w dniu 28 czerwca 2023 roku

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/06/2023 17:41