Digital DNA
Private Equity

RB 17/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

 Temat: Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii P

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 marca 2020 roku Spółka dokonała wcześniejszego (przedterminowego) wykupu 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) sztuk obligacji serii P o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 37.000.000,00 (trzydzieści siedem milionów) złotych, oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00251, notowanych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. pod nazwą skróconą MCI0321, wyemitowanych w dniu 2 marca 2018 roku („Obligacje”).

Wcześniejszy Wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą Obligację Kwoty Wcześniejszego Wykupu, tj. łącznej kwoty 38.265.030,00 złotych za wszystkie wykupywane Obligacje.

Podstawę wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji Obligacji.

W związku z dokonaniem Wcześniejszego Wykupu, Obligacje uległy umorzeniu w dniu 2 marca 2020 roku.

Wyrażenia pisane wielką literą, a inaczej nie zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii P.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 02/03/2020 12:31