RB 17/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 15 maja 2018 roku. Korekta wynika ze zidentyfikowania w opublikowanym raporcie okresowym błędnej prezentacji zobowiązań z tytułu obligacji (dotyczącej podziału zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową). Szczegóły zostały opisane w nocie 13 „Zobowiązania z tytułu obligacji” oraz nocie 16 „Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej”. Korekta prezentacyjna nie wpłynęła na sumę bilansową oraz kwoty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, w tym wynik finansowy. Polegała wyłącznie na zamianie kwot zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji według struktury ich wymagalności, przez co w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zwiększyła się kwota zobowiązań długoterminowych o 90 936 tys. zł oraz zmniejszyła się kwota zobowiązań krótkoterminowych o 90 936 tys. zł, jednak łączna kwota zobowiązań nie uległa zmianie. Szczegółowy opis zmian zaprezentowano w

Załączniku nr 1

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 16/05/2018 21:27