Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 16/2015 (2.06.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 r. Spółka dokonała zbycia na rzecz Tomasza Danis – 7.431 akcji w kapitale zakładowym Spółki dalej łącznie jako „Akcje”.
Zbycie na rzecz Tomasza Danis Akcji stanowi realizację Porozumienia z dnia 15 maja 2013 roku ustanawiającego warunki programu motywacyjnego opartego na akcjach MCI.
Akcje zostały zakupione przez Tomasza Danis za kwotę 1 grosz za jedną akcję, łącznie za kwotę 74,31 PLN.
Przed zbyciem Akcji Spółka posiadała 1.043.856 akcji własnych, co uprawnia do 1.043.856 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,66 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zbyte na rzecz Tomasza Danis Akcje, stanowią 0,011 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zbyte na rzecz Tomasza Danis Akcje, nabyte zostały przez Spółkę w ramach realizacji Programu Odkupu, którego szczegółowe wskazanie przyczyn i celów zostały ustalone w:
– Uchwale nr 24.ZWZ/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r., określającej zasady nabywania akcji własnych Spółki w „Programie Odkupu”, zmienionej
– Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 6 września 2011 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011,
– Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 02/06/2015 13:56