Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 16/2014 (26.03.2014)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa MCI Management S.A. przeciwko Skarbowi Państwa – sprawa JTT Computer S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2014 roku Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa MCI Management S.A., przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu na skutek skargi kasacyjnej Skarbu Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2013 roku, uchylił ww. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, MCI Management S.A. otrzymała kwotę odszkodowania od Skarbu Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w kwocie 28.821.828,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty.

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 26/03/2014 13:06