RB 16/2023 Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,ZWZ”) w dniu 28 czerwca 2023 r. wziął udział i posiadał co najmniej 5% głosów następujący akcjonariusz: MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1), dysponująca na ZWZ 41 635 201 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 79,36% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 41 635 201 głosów na ZWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 79,36% ogólnej liczby głosów oraz 99,99987% głosów obecnych na ZWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/06/2023 17:38