Digital DNA
Private Equity

RB 16/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2020 roku, Spółka otrzymała od: Tomasza Czechowicza, MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz od MCI Capital S.A., zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69 i n., ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 27/02/2020 16:31