RB 16/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wyjście z inwestycji w lifebrain AG

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital S.A. („MCI”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. („MCI PV”) w dniu 15 maja 2018 roku dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym lifebrain AG z siedzibą w Wiedniu („Spółka”). W dniu 15 maja 2018 roku, Spółka dokonała również zwrotu pożyczki pieniężnej udzielonej przez MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („MCI CV”).

Łączna kwota ze sprzedaży przez MCI PV akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz z tytułu zwrotu przez Spółkę do MCI CV pożyczki pieniężnej wynosi 36.584.149,00 EUR.

MCI przez spółkę zależną posiada 94,31 % certyfikatów inwestycyjnych w MCI PV oraz przez podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne 80,96 % certyfikatów inwestycyjnych w MCI CV.

Lifebrain, z siedzibą w Wiedniu, jest platformą konsolidującą podmioty z rynku laboratoriów diagnostycznych. Spółka Została założona i jest kierowana przez twórców grupy laboratoryjnej FutureLAB, która stała się częścią europejskiego lidera Synlab.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 15/05/2018 18:09