Digital DNA
Private Equity

RB 15/2015 (19.05.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Inwestycja funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 w lifebrain AG – wejście w życie warunkowej umowy objęcia akcji

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie (informacje poufne)

MCI Management S.A. („MCI”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 18 maja 2015 roku, spełnione zostały warunki zawieszające dotyczące wejścia w życie warunkowej umowy objęcia przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 („MCI PV”), w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 97,45 % certyfikatów inwestycyjnych, nowoutworzonych akcji („Umowa”) w kapitale zakładowym lifebrain AG z siedzibą w Wiedniu („Spółka”).

MCI PV objął 11,10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, opłacając je wkładem pieniężnym w wysokości 10,128,014.31 EUR.

O zawarciu Umowy, MCI informowała RB 12/2015.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarząd

Data publikacji raportu: 19/05/2015 13:55