RB 15/2023 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym od akcjonariusza Spółki (to jest MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądaniem umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. („Walne Zgromadzenie”), spełniającego wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił w dniu 8 czerwca 2023 r. o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o sprawę zgodnie z ww. żądaniem akcjonariusza. W związku z powyższym uzupełnieniem, porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
 17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2022.
 18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
 19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 20. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 21. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Jerzego Rozłuckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
 22. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 09/06/2023 10:54