Digital DNA
Private Equity

RB 15/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o połączeniu MCI Capital S.A. ze spółką zależną – MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) informuje, iż dnia 24 lutego 2020 roku powziął informację, iż w dniu 21 lutego 2020 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki, informację o połączeniu Spółki ze spółką zależną MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).

Zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki.

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka jako spółka przejmująca z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 24/02/2020 15:19