RB 14/2014 (22.03.2014)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zabezpieczenie obligacji Spółki serii I 1

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłych wynikających z mających być przedmiotem emisji przez Spółkę 50.000 obligacji serii I 1, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 50.000.000 złotych, ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej. Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniami z dnia 21 marca 2014 roku wydanymi przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 2.990 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, oraz na 322.549 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., należących do MCI. Fund Management Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie. Umowy zastawu rejestrowego zawarte zostały z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy, obligacji które wyemitowane zostaną przez Spółkę. Na dzień 31.12.2013 roku łączną wartość wyżej wymienionych certyfikatów inwestycyjnych ustalono na 150.001.518,07 złotych. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została w przypadku 2.990 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 100.001.525,99 złotych, zaś w przypadku 322.549 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 49.999.992,08 złotych. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy. Jako kryterium uznania aktywów znacznej wartości, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki.
Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 22/03/2014 23:48