RB 14/2023 Wycena aktywów i ustalenie wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa MCI Capital ASI S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: §47 pkt 1 oraz §48 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację o wycenie aktywów i ustaleniu wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Data wyceny: 31 grudnia 2022 r.

Wartość aktywów: 2 221 302 tys. PLN.

Wartość aktywów netto: 1 926 389 tys. PLN.

Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa: 36,72 PLN.

Poprzednia wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa:  35,36 PLN.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 07/06/2023 22:05