Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 14/2022 Nabycie akcji eSky.pl S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („MCI ASI”), w nawiązaniu do raportów bieżących MCI ASI z dnia 2 lutego 2022 r. nr 3/2022 oraz z dnia 30 maja 2022 r. nr 10/2022, informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.) („Fundusz”) został wpisany jako właściciel 5.263.468 akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), stanowiących 51,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające Fundusz do wykonywania 51,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

MCI ASI posiada 99,41% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 wydzielonego w Funduszu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 03/06/2022 22:01