Digital DNA
Private Equity

RB 14/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż dnia 24 lutego 2020 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał w dniu 21 lutego 2020 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 52.953.560,00 złotych do kwoty 49.953.560,00 złotych, tj. o kwotę 3.000.000,00 złotych.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało na podstawie Uchwały numer 5/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz Uchwały numer 6/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, poprzez umorzenie 3.000.000 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 złotych, uprawniających do 3.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje Umorzone”).

Akcje Umorzone nabyte zostały przez Spółkę na podstawie Uchwały numer 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, ze zmianami dokonanymi: (i) uchwałą nr 04/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego oraz (ii) uchwałą nr 18/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego („Program Odkupu”).

W ramach Programu Odkupu w okresie od dnia 17 lipca 2019 roku do dnia 2 sierpnia 2019 roku, Spółka nabyła 3.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 złotych, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012. Mając na uwadze, że Akcje Umorzone stanowiły własność Spółki, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Umorzonych nie zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia, przy czym z tytułu nabycia Akcji Umorzonych, Spółka wypłaciła akcjonariuszom, od których nabyła je w ramach Programu Odkupu, wynagrodzenie za jedną Akcję Umarzaną w wysokości 10,00 złotych, przy czym wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, to jest z kapitału zapasowego.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.953.560,00 złotych i dzieli się na 49.953.560 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 49.953.560,00 złotych. Jedna akcja odpowiada jednemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co daje łącznie 49.953.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012.

W związku z umorzeniem Akcji Umorzonych oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki następującą zmianę Statutu Spółki:

  • 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.920.078,00 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 52.920.078 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

  • 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.953.560,00 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 49.953.560 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda”

Wskazana wyżej zmiana Statutu Spółki dokonana została uchwałą numer 06/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, powziętej dnia 28 listopada 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w dniu 21 lutego 2020 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki następującą zmianę Statutu Spółki:

  • 14 ust. 2 a) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Tak długo jak akcjonariusz  Alternative Investmnet Partners sp.  z o.o. (poprzednia nazwa firmy Immoventures sp. z o.o.)  posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka  Rady Nadzorczej;”

  • 14 ust. 2 a) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Tak długo jak akcjonariusz  MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością numer KRS 0000029655 posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka  Rady Nadzorczej;”

Wskazana wyżej zmiana Statutu Spółki dokonana została uchwałą numer 07/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. w zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, powziętej dnia 28 listopada 2019 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarząd

 

Data publikacji raportu: 24/02/2020 15:17