RB 14/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wartość gwarancji finansowej udzielonej przez emitenta [i warunki finansowe, na jakich została udzielona gwarancja finansowa]

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) raportem bieżącym o numerze 11/2018 informował, iż w dniu 16 marca 2018 r. Spółka udzieliła gwarancji finansowej w związku z planowaną emisją obligacji (dalej: „Obligacje”) przez AAW X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) (dalej: „Gwarancja”).

W dniu 29 marca 2018 r. Emitent wyemitował Obligacje o łącznej wartości nominalnej 171.000.000 koron czeskich (około 28.300.500 złotych*). Gwarancja stanowi zabezpieczenie określonych w Gwarancji zobowiązań z tytuły Obligacji do kwoty nie wyższej niż 130% łącznej wartości nominalnej faktycznie wyemitowanych Obligacji. Tym samym Gwarancja opiewa na kwotę 222.300.000 koron czeskich (około 36.790.650 złotych*).

W związku z emisją Obligacji, w dniu 29 marca 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Spółką oraz AAW X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na mocy której Spółka pobierać będzie wynagrodzenie z tytułu udzielonej Gwarancji. Zgodnie z umową, wynagrodzenie to będzie wynosić 1% od wartości zabezpieczenia w ujęciu rocznym.

* przyjmując, że 1 korona czeska odpowiada wartości 0,1655 złotego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/03/2018 15:51