Digital DNA
Private Equity

RB 13/2015 (22.04.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje iż w dniu 21 kwietnia 2015 roku, spółka zależna od MCI Management S.A. – MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna („MCI FUND SJ”) zawarła z MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 („MCI PV FIZ”) umowę wekslową w wykonaniu której wystawiła na rzecz MCI PV FIZ jako remitenta weksel własny na kwotę 7.500.000,00 PLN („Weksel I”) wraz z oprocentowaniem 3,7 % w skali roku liczonego jako 365 dni. Weksel wykupiony ma zostać przez MCI FUND SJ w dwa dni po okazaniu. Do dnia dzisiejszego Weksel I nie został wykupiony.

Łączna wartość umów wekslowych zawartych pomiędzy MCI FUND SJ, a MCI PV FIZ i jednostki zależne od MCI PV FIZ, w wykonaniu których MCI FUND SJ wystawiła na rzecz MCI PV FIZ i jednostek zależnych od MCI PV FIZ jako remitentów weksle własne w okresie od 14.01.2015 roku do 21.04.2015 roku, wynosi 108.323.048,06 PLN.

Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133)., spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa wekslowa datowana na 24 stycznia 2015 roku, zawarta pomiędzy MCI PV FIZ, a MCI FUND SJ w wykonaniu której MCI FUND SJ wystawiła na rzecz MCI PV FIZ jako remitenta weksel własny na kwotę 35.741.041,10 PLN („Weksel II”) wraz z oprocentowaniem 4,2% w skali roku liczonego jako 365 dni. W zamian za wydanie Weksla II MCI FUND SJ w dniu 21 kwietnia 2015 roku, przekazała MCI PV FIZ Weksel I oraz dokonała zapłaty tytułem wykupienia Weksla II kwoty 28.598.843,19 złotych.

Udziałowcami w spółce MCI FUND SJ są spółki: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialności („MCI FUND SP. Z O.O.”) oraz MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialności II spółka komandytowo – akcyjna („MCI FUND SKA”). MCI Management S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym MCI FUND SP. Z O. O. oraz 100 % akcji w kapitale zakładowym MCI FUND SKA.

MCI Management S.A. poprzez spółki MCI FUND SJ, MCI FUND SP. Z O. O. oraz MCI FUND SKA posiada 97,45 % certyfikatów inwestycyjnych w MCI PV FIZ.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 22/04/2015 15:54