RB 13/2013 (19.04.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta raportu do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji dotyczący obowiązków informacyjnych) – zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Warunków Emisji obligacji serii H1

Zarząd MCI Management S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 13/2013 dotyczącego obowiązków informacyjnych wynikających z Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H. Korekta polega na tym, iż niniejszy raport skorygowany zawiera informacje przewidziane do przekazania w punkcie 8.3 Warunków Emisji dotyczące wyceny certyfikatów inwestycyjnych, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy. Dodatkowo w treści raportu został skorygowany numer punktu warunków emisji, który informuje o obowiązku przekazania informacji o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. (wcześniejszy numer 8.3.4. został skorygowany na 8.3.5.).

Poniżej skorygowana treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H1) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:

Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu

Punkt 8.3.2. Warunków Emisji – Wskaźnik Finansowy Emitenta (liczony jako stosunek całkowitego długu do wartości aktywów) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26,68%

Punkt 8.3.3. Warunków Emisji – Wskaźnik finansowy funduszu oraz Wskaźnik obciążeń funduszu – jest obliczany począwszy od sprawozdania finansowego za 2013 rok

Punkt 8.3.4. Warunków Emisji – Informacje o Wycenie Certyfikatów Inwestycyjnych na dzień 31 marca 2013 r.

Subfundusz

Seria   certyfikatów

Liczba   certyfikatów

Łączna   wycena certyfikatów

MCI.EuroVentures 1.0

A

                             1 975                         45 503 070,73 zł
MCI.EuroVentures 1.0

B

                                621                         14 307 547,81 zł
MCI.EuroVentures 1.0

C

                             2 153                         49 604 106,98 zł
MCI.TechVentures 1.0

D

                           76 945                         11 024 465,72 zł
MCI.TechVentures 1.0

E

                         141 133                         20 221 143,95 zł
MCI.TechVentures 1.0

H

                           22 789                           3 173 242,26 zł
MCI.TechVentures 1.0

I

                           12 119                           1 687 503,75 zł
MCI.TechVentures 1.0

J

                             5 278                              778 338,26 zł
MCI.TechVentures 1.0

L

                             4 289                              598 562,61 zł
MCI.TechVentures 1.0

M

                             2 145                              300 268,71 zł
MCI.TechVentures 1.0

N

                             1 640                              251 750,68 zł
MCI.TechVentures 1.0

O

                             3 003                              461 267,44 zł
MCI.TechVentures 1.0

P

                           85 711                         13 604 020,89 zł

Łączna   wartość zastawu

                    161 515 289,79 zł

Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 19/04/2013 22:49