RB 13/2023 Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital ASI S.A. przez podmioty powiązane

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2023 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez Pana Tomasza Czechowicza, MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający w imieniu subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 07/06/2023 21:54