RB 13/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii G1

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 marca 2018 roku, nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę w dniu 21 marca 2014 roku obligacji serii G1 o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN. Obligacje były notowane na rynku Catalyst  prowadzonego przez BondSpot S.A.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/03/2018 13:04