Digital DNA
Private Equity

RB 12/2015 (16.04.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Inwestycja funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 w lifebrain AG

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie (informacje poufne)

MCI Management S.A. („MCI”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 („MCI PV”), w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 97,45 % certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 15 kwietnia 2015 roku zawarł warunkową umowę objęcia nowoutworzonych akcji („Umowa”) w kapitale zakładowym lifebrain AG z siedzibą w Wiedniu („Spółka”) i ich opłacenia wkładem pieniężnym w wysokości 20.000.004,51 EURO. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w lifebrain AG, MCI PV posiadać będzie nie mniej niż 16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Warunkiem wejścia w życie Umowy jest:

a) dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z którym MCI PV obejmie nowoutworzone akcje w kapitale zakładowym Spółki,

b) obecni akcjonariusze Spółki wyrażą zgodę na przystąpienie MCI PV do Umowy Akcjonariuszy,

c) zmieniona zostanie umowy Spółki, umożliwiająca MCI PV mianowanie jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki,

d) przyjęta zostanie uchwała, zgodnie z którą posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywać będą się w języku angielskim.

W przypadku, gdy wskazane w pkt. a) – d) warunki nie zostaną spełnione w terminie do dnia 31 maja 2015 roku, MCI PV uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy.

Lifebrain, z siedzibą w Wiedniu, jest platformą konsolidującą podmioty z rynku laboratoriów diagnostycznych. Spółka Została założona i jest kierowana przez twórców grupy laboratoryjnej FutureLAB, która stała się częścią europejskiego lidera Synlab.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarząd

Data publikacji raportu: 16/04/2015 15:53