Digital DNA
Private Equity

RB 12/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

MCI Capital S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 r., Spółka nabyła w celu umorzenia 945.259 sztuk akcji własnych. Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 945.259 sztuk, stanowią 1,785% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte akcje własne uprawniają do 945.259 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,785% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabycie 945.259 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej w wysokości 11,00 złotych za jedną akcję nastąpiło w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A., o którym Spółka informowała RB 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. Zawarcie transakcji nabycia akcji własnych nastąpiło w dniu 13 lutego 2020 r.

Podstawą prawną nabycia akcji własnych Spółki jest:

  • uchwała nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, ze zmianami dokonanymi: (i) uchwałą nr 04/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, oraz (ii) uchwałą nr 18/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętej w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego,
  • uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia,
  • uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,

dalej („Program Odkupu”).

Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych wynosi 3.945.259 sztuk, co stanowi 7,45% kapitału zakładowego Spółki i 7,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przyczyną i celem nabycia przez Spółkę akcji własnych jest realizacja Programu Odkupu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 14/02/2020 16:47