Digital DNA
Private Equity

RB 11/2015 (15.04.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Sprzedaż akcji w kapitale zakładowym „Netia” S.A. – (informacja poufna)Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie (informacje poufne)

MCI Management S.A. („MCI”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu Umowy Zobowiązującej („Umowa Zobowiązująca”) zawartej dnia 27 marca 2015 roku, pomiędzy: MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością X spółka komandytowo – akcyjna („MCI VP X SKA”) z siedzibą w Warszawie (poprzednio Navicorp Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo – akcyjna), spółką w 100 % zależną od funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 97,45 % certyfikatów inwestycyjnych, a FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, MCI VP X SKA zbyła w dniu 15 kwietnia 2015 roku na rzecz Funduszu 26.973.328 akcji w kapitale zakładowym Netia S.A. za cenę jednostkową 5,86 złotych za 1 akcję, łącznie za kwotę 158.063.702.08 złotych.

O zawarciu Umowy Zobowiązującej MCI informowała RB 7/2015.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 15/04/2015 15:50