RB 11/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Udzielenie przez emitenta gwarancji finansowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 marca 2018 r. Spółka udzieliła gwarancji finansowej w związku z planowaną emisją obligacji (dalej: „Obligacje”) przez AAW X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), (dalej: „Gwarancja”). Gwarancja została udzielona na prawie czeskim. Gwarancja zabezpieczać będzie następujące zobowiązania Emitenta:

i. do zapłaty wartości nominalnej i odsetek z tytułu Obligacji;

ii. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia względem danego posiadacza Obligacji spowodowanego nieważnością lub unieważnieniem Obligacji;

iii. z tytułu sankcji spowodowanych nieprawidłowym lub nieterminowym dokonywaniem płatności z tytułu Obligacji.

  1. Nazwa firma podmiotu, któremu została udzielona gwarancja:

Gwarancja została udzielona na rzecz każdego z obligatariuszy, tj. podmiotów na rzecz których Obligacje będą zarejestrowane we właściwym rejestrze lub rachunku.

  1. Łączna kwota zobowiązania, które w całości lub w części zostało zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości gwarancji udzielonej przez emitenta:

Oczekiwana łączna wartość nominalna Obligacji nie powinna przekroczyć 300.000.000 koron czeskich  około 48.000.000,00 złotych*, przy czym Emitent ma prawo wyemitować Obligacje o wyższej łącznej wartości nominalnej Obligacji, która nie przekroczy 699.000.000 koron czeskich około 111.840.000,00 złotych*. Wartość odsetek od Obligacji określać będą warunki emisji Obligacji. Odsetki będą obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową, uzależnioną od wartości stawki referencyjnej 6M PRIBOR i powiększone o marżę 3,8% w skali roku. Gwarancja stanowi zabezpieczenie ww. zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 130% łącznej wartości nominalnej faktycznie wyemitowanych Obligacji, powstałych do dnia 29 marca 2018 r. Maksymalna wartość powyższych zobowiązań, do spłaty których Spółka może być zobowiązana na mocy Gwarancji, nie przekroczy 908.700.000 koron czeskich, około 145.392.000,00 złotych*.

  1. Okres, na jaki została udzielona gwarancja:

Gwarancja została udzielona do dnia, w którym nastąpi pełne zaspokojenie zobowiązań zabezpieczonych Gwarancją, nie dłużej jednak niż do dnia 29 marca 2024 r.

  1. Warunki finansowe, na jakich została udzielona gwarancja, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie gwarancji:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka, ani żadna inna jednostka zależna od Spółki, nie pobiera wynagrodzenia w związku z udzieleniem Gwarancji.

  1. Charakter powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął zobowiązanie:

Spółka jest podmiotem dominującym względem spółki, która jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych związanych z subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, który jest podmiotem dominującym względem Emitenta. Ponad powyższe, jeden członek zarządu Spółki zasiada w trzyosobowym zarządzie Emitenta. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu, Emitent nie wyemitował Obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane na okres do dnia 29 marca 2023 r., w którym planowany jest ich wykup.

* przyjmując, że 1 korona czeska odpowiada wartości 0,16 złotego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 17/03/2018 05:24