Digital DNA
Private Equity

RB 10/2015 (03.04.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2014.94 z późn. zm, dalej „Ustawa”) o nabyciu akcji MCI Management S.A. (dalej „Spółka”) przez Alternative Investment Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd MCI Management S.A. informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2015 roku, Członkowie Zarządu Spółki, Tomasz Czechowicz oraz Ewa Ogryczak przekazali Spółce zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt. 4a Ustawy.

Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień stanowi zalacznik do niniejszego Raportu.

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 03/04/2015 15:15