RB 10/2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: § 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 roku otrzymał od podmiotu blisko związanego z Członkami Rady Nadzorczej Spółki, Panem Grzegorzem Warzochą i Panem Jarosławem Dubińskim oraz z Członkami Zarządu Spółki Panem Tomaszem Czechowiczem oraz Panią Ewą Ogryczak powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/04/2024 21:37