RB 10/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 6 listopada 2017 roku. Korekta wynika ze zidentyfikowania w opublikowanym raporcie okresowym oczywistej omyłki pisarskiej w nocie 21 „Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej” oraz nocie 22 „Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi”. Omyłka pisarska nie wpłynęła na kwoty zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów. Polegała wyłącznie na nieuzgadnianiu się niektórych kwot pomiędzy wymienionymi notami ujawnieniowymi i sprawozdaniem z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniem z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów. Szczegółowy opis zmian zaprezentowano w zacznik-nr-1-do-raportu-biecego-1

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/03/2018 17:04