RB 1/2024 Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 31 grudnia 2023 r.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną w dniu 10 stycznia 2024 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusze”) na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 2,70 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 2,35 mld zł i 0,35 mld zł.

Jako aktywa brutto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 rozumiane są aktywa powiększone o dostępną na żądanie linię kredytową, którą Subfundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:
• w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,53% udziału w wartości aktywów netto,
• w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,10% udziału w wartości aktywów netto.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 12/01/2024 17:33