RB 01/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Połączenie spółek zależnych

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 29 grudnia 2017 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółek zależnych od Spółki: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288538 (MCI FUND SP ZOO), MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478338 (MCI FUND II SKA), MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485890 (MCI FUND IV SKA) oraz MCI Fund Management II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699910 (MCI FUND II SP ZOO). Połączenie ww. spółek nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku każdej spółki przejmowanej (MCI FUND II SKA, MCI FUND IV SKA oraz MCI FUND II SP ZOO) na spółkę przejmującą (MCI FUND SP ZOO).

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym MCI FUND SP ZOO. MCI FUND SP ZOO posiada 93,42% certyfikatów inwestycyjnych w subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz 59,69% certyfikatów inwestycyjnych w subfundusz MCI.TechVentures 1.0. wydzielonym w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wskutek połączenia MCI FUND SP ZOO, MCI FUND II SKA, MCI FUND IV SKA oraz MCI FUND II SP ZOO, doszło do wygaśnięcia pożyczki udzielonej dnia 14 lipca 2017 roku spółce MCI FUND SP ZOO, przez spółkę MCI FUND II SP ZOO (dawniej MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna) na kwotę 812.063.759,19 złotych, o której Spółka informowała RB 59/2017.

Wskutek połączenia MCI FUND SP ZOO, MCI FUND II SKA, MCI FUND IV SKA oraz MCI FUND II SP ZOO, doszło do wygaśnięcia pożyczki udzielonej dnia 14 lipca 2017 roku spółce MCI FUND SP ZOO, przez spółkę MCI FUND IV SKA na kwotę 141.556.804,96 złotych, o której Spółka informowała RB 60/2017.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 02/01/2018 21:53