Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 8/2022 Wycena aktywów i ustalenie wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa MCI Capital ASI S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Komisja Nadzoru Finasowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [.
Działając na podstawie §47 pkt 1 oraz §48 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent niniejszym przekazuje informację o wycenie aktywów i ustaleniu wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa.
data wyceny: 31.12.2021
wartość aktywów: 2 078 549 tys. PLN
wartość aktywów netto _z wyłączeniem akcji własnych_: 1 818 407 tys. PLN
wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa _z wyłączeniem akcji własnych_ 35,36 PLN
poprzednia wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa: 27,98 PLN

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 19/04/2022 10:13