Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 7/2022 Podsumowanie kosztów Programu Emisji Obligacji Publicznych

Komisja Nadzoru Finasowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z zakończeniem w dniu 16 lutego 2022 roku emisji obligacji w ramach podstawowego programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000 PLN, sporządzonego w związku z _i_ ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji, emitowanych przez MCI Capital ASI S.A. w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN oraz _ii_ ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. _,,Program”_ oraz w nawiązaniu do pkt 12 oraz 13 raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku, Zarząd MCI Capital ASI S.A. _,,Emitent”_ informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z tym Programem.

Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzone dwie emisje obejmujące: 150.591 obligacji serii T1 Emitenta oraz 806.367 obligacji serii T2 Emitenta _”Obligacje”_ wyniosły 3.454.712,78 zł.
Kwota ta obejmuje:
1_ koszty dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 153.882,24 zł,
2_ koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji – 3.213.266,84 zł,
3_ koszty promocji Ofert obligacji – 87.563,70 zł.

W ramach programu Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami Obligacji.
Koszty Programu dotyczące przygotowania prospektu, ostatecznych warunków emisji Obligacji, prowizji domów maklerskich, kosztów promocji w łącznej wysokości 3.454.712,78 zł, zostały ujęte w księgach rachunkowych Emitenta jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy Emitenta od daty emisji Obligacji do daty ich wykupu. Pozostałe koszty, w tym związane z promocją ofert Obligacji, obciążają bieżące koszty działalności Emitenta.
Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację, o wartości nominalnej 100 zł, wyniósł 3,61 zł.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 11/03/2022 11:51