Połączenie MCI i PEM – informacje

58/2020 Zawarcie umów przyrzeczonych dotyczących sprzedaży akcji ATM S.A. i udziałów AAW III sp. z o.o.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 17 października 2020 r., informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. („Fundusz”) zawarł umowy przyrzeczone z AMC CAPITAL IV ALBATROS S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu (zwaną dalej łącznie z Funduszem „Sprzedającymi”) oraz Taviomer Investments sp. z o.o. (Global Compute Poland sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) („Umowy”) w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy Sprzedającymi a Terve Bidco S.A R.L. w dniu 17 października 2020 r., z której prawa i obowiązki kupującego zostały przeniesione na Kupującego w dniu 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie Umów Fundusz sprzedał Kupującemu:

  • 596.278 udziałów w AAW III sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 605990, NIP 1132904621, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie („AAW III”) oraz
  • 606.438 akcji imiennych ATM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21A, 04-186 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034947, NIP 1130059989, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („ATM”)

– za łączną cenę 527.9 mln zł.

AAW III jest bezpośrednio właścicielem 35.736.906 akcji imiennych ATM, stanowiących w zaokrągleniu 93.83% udziału w kapitale zakładowym ATM i uprawniających do 35.736.906 głosów na walnym zgromadzeniu ATM, stanowiących w zaokrągleniu 93.83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ATM.

Umowy zawierają standardowe postanowienia w zakresie oświadczeń stron i ich odpowiedzialności.

Płatność ceny sprzedaży na podstawie Umów oraz przeniesienie własności ww. udziałów i akcji na Kupującego nastąpiły w dniu 30 grudnia 2020 r.

Umowa dot. sprzedaży przez Fundusz udziałów AAW III stanowi również umowę sprzedaży udziałów AAW III posiadanych przez AMC CAPITAL IV ALBATROS S.A R.L.

Spółka w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. posiada pośrednio 99,22% certyfikatów inwestycyjnych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/12/2020 19:22