54/2020 Zawiadomienia KNF o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada br. Spółka, działając za pośrednictwem Noble Securities S.A. („NS”), zawiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („PEM”) na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), wspólnie przez Spółkę, MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Pana Tomasza Czechowicza w związku z planowanym osiągnięciem przez wzywających łącznie 100% ogólnej liczby głosów w PEM („Wezwanie”).

Wezwanie zostanie ogłoszone w dniu 20 listopada br. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji PEM w Wezwaniu rozpocznie się w dniu 10 grudnia br.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/11/2020 18:41