52/2020 Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przygotowań do połączenia MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę w sprawie podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do dokonania połączenia Spółki oraz Private Equity Managers S.A. („PEM”) („Połączenie”).

Na mocy ww. uchwały Zarządu Spółki postanowiono o podjęciu wszelkich niezbędnych działań przygotowawczych zmierzających do dokonania Połączenia w trybie określonym w art. 492§1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. Połączenie ma zostać dokonane przez przeniesienie całego majątku PEM (jako spółki przejmowanej) na Spółkę (jako spółkę przejmującą) za akcje Spółki, które Spółka wyda akcjonariuszom PEM (tzw. łączenie się przez przejęcie).

Spółka będzie informować o działaniach związanych z Połączeniem na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 30/10/2020 17:21