Digital DNA
Private Equity

47/2020 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 04/NWZ/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, ogłasza Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji Spółki. Cena ustalona przez Zarząd Spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 15,00 zł (piętnaście złotych) za jedną akcję.

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży wraz z kompletem dokumentów stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mci.pl.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 07/10/2020 19:58