Połączenie MCI i PEM – informacje

42/2021 Wykup certyfikatów inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka’) informuje o powzięciu informacji o dokonaniu w dniu 14 lipca 2021 r. wykupu certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusz”) wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”). W ramach przedmiotowego wykupu wykupionych zostało łącznie 254.819 certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu. Z tytułu ww. wykupu uczestnikom Subfunduszu zostanie wypłacona przez Fundusz kwota w wysokości 67.703.195 zł.

Na podstawie informacji otrzymanych od  MCI Capital TFI S.A. Spółka informuje, że w związku z ww. wykupem wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 14 lipca 2021 r. wyniosła 2,64 mld zł, a wartość aktywów brutto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. i Subfunduszu odpowiednio 1,85 mld zł  i 0,79 mld zł.

Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/jego subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

  • w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,45% certyfikatów inwestycyjnych,
  • w Subfunduszu bezpośrednio i pośrednio 48,79% certyfikatów inwestycyjnych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/07/2021 23:24