RB 4/2022 Zakończenie subskrypcji obligacji serii T2 w ofercie publicznej

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna:

 • 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji obligacji serii T2 Spółki („Obligacje”), emitowanych na podstawie prospektu podstawowego programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000 PLN, sporządzonego w związku z (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji, emitowanych przez Spółkę w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN („Obligacje w ramach Programu”) oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. („Prospekt”) wraz z suplementami oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy na Obligacje przyjmowane były od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 16 lutego 2022 r.

 1. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Obligacji nastąpił w dniu 17 lutego 2022 r.

 1. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

W ramach emisji Obligacji oferowanych było 849.409 (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 84.940.900,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset złotych).

 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. W ramach emisji Obligacji nie przewidziano podziału na transze. W ramach emisji Obligacji nie dokonano redukcji.

 1. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach zapisów na Obligacje złożono zapisy na 806.367 (słownie: osiemset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 80.636.700,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych).

 1. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Spółka dokonała przydziału 806.367 (słownie: osiemset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) Obligacji, tj. wszystkich Obligacji, na które złożono zapisy.

 1. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna za jedną Obligację była uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje i wynosiła, w zależności od dnia złożenia zapisu:

 • 97,50 PLN w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r.,
 • 98,75 PLN w okresie od 9 lutego 2022 r. do 13 lutego 2022 r.,
 • 100 PLN w okresie od 14 lutego 2022 r. do 16 lutego 2022 r.
 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zapisy na Obligacje zostały złożone przez 1.282 osoby. W przypadku emisji Obligacji nie przewidziano podziału na transze.

 1. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje zostały przydzielone 1.282 osobom, tj. wszystkim osobom, które złożyły zapisy na Obligacje. W przypadku emisji Obligacji nie przewidziano podziału na transze.

 1. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zostały zawarte umowy o subemisję.

 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość emisji Obligacji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej Obligacji, wyniosła 78.821.416 PLN (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta szesnaście złotych).

 1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

 1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt emisji Obligacji przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie przedstawiony raportem bieżącym, o którym mowa w pkt 12 powyżej.

 1. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 17/02/2022 22:48