Digital DNA
Private Equity

34/2020 Zmiany w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 1. Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
 1. odwołało w związku z wygasającą kadencją Członka Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Dubińskiego,
 2. odwołało w związku z wygasającą kadencją Członka Rady Nadzorczej – Pana Mariusza Grendowicza,
 3. odwołało w związku z wygasającą kadencją Członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Warzochę,
 4. odwołało w związku z wygasającą kadencją Członka Rady Nadzorczej – Pana Andrzeja Jacaszka,
 5. odwołało w związku z wygasającą kadencją oraz otrzymanym przez Spółkę dnia 29 czerwca 2020 roku oświadczeniem o nieubieganie się o wybór na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Czapskiego.
 1. Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
 1. powołało Pana Jarosława Dubińskiego na Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku (włącznie),
 2. powołało Pana Mariusza Grendowicza na Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku (włącznie),
 3. powołało Pana Grzegorza Warzochę na Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku (włącznie),
 4. powołało Pana Marcina Kasińskiego na Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku (włącznie),
 5. powołało Pana Andrzeja Jacaszka na Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku (włącznie).

Jarosław Dubiński, Mariusz Grendowicz, Grzegorz Warzocha, Andrzej Jacaszek oraz Marcin Kasiński nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do MCI Capital S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec MCI Capital S.A., spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do MCI Capital S.A. osób prawnych oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Jarosław Dubiński

Pan Jarosław Dubiński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, komplementariusz w kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp. k. Odpowiada za koordynację i świadczenie obsługi prawnej na rzecz kilkudziesięciu polskich i zagranicznych instytucji finansowych, w tym w szczególności: towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, towarzystw emertytalnych i zakładów ubezpieczeń. Świadczy też obsługę prawną w zakresie transakcji M&A (realizowanych przede wszystkim przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym fundusze private equity) i największych na polskim rynku transakcji restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w szczególności prawie dotyczącym funduszy inwestycyjnych, prawie bankowym oraz prawie dotyczącym transakcji M&A i transakcji restrukturyzacyjnych. Na przestrzeni ostatnich czterech lat, Jarosław Dubiński przeprowadził ponad 30 procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym większość dużych procesów, które miały miejsce na polskim rynku.

Pan Jarosław Dubiński został wyróżniony w prestiżowych międzynarodowych rankingach firm prawniczych Chambers Global i Chambers Europe (w kategoriach Restrukturyzacja i Upadłość oraz Bankowość i Finanse). Jarosław Dubiński doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oraz Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych, w szczególności w zakresie projektów legislacyjnych dotyczących rynku finansowego, takich jak: ustawa o funduszach inwestycyjnych, czy ustawa o obligacjach. Współpracował również w instytucjami organizującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce w szczególności Polish Commercial Chamber of Pension Funds, the Investment Fund Companies Association and the Stock Exchange Issuers Association.

Zasiadał w radach nadzorczych oraz zarządach licznych spółek, między innymi: PKM DUDA S.A., ECM TFI S.A., Europejski Fundusz HipotecznyS.A. National Trust S.A., Polomarket sp. z o.o., Skarbiec Investment Management S.A., Harenda TFI S.A., AAW II sp. z o.o., JMD sp. z o.o., JMD III sp. z o.o., JMD VI sp. z o.o., JMD VII sp. z o.o., OLH IX sp. z o.o.

Obecnie jest członkiem rady nadzorczej MCI Capital S.A., MCI Capital TFI S.A., Private Equity Managers S.A. oraz GetBack S.A. Zasiada w zarządzie MCI Management sp. z o.o., „Invesco Polska” sp. z o.o., Finserv sp. z o.o., JMD II sp. z o.o. oraz JMD V sp. z o.o. Obecnie działa również jako likwidator spółki Core Development sp. z o.o. w likwidacji, PR5 sp. z o.o. w likwidacji oraz Serwis Finansowy sp. z o.o. w likwidacji.

 

Mariusz Grendowicz

Pan Mariusz Grendowicz związany jest z sektorem bankowym od 1983 r. Kolejno pracował w Grindlays Bank plc, przejętym przez Australia and New Zealand Banking Group w Londynie (1987-1991), ANZ Merchant Bank Ltd. w Londynie (1991), Citibank N.A. w Londynie (1991-1992), ING Bank N.V. w Warszawie (1992-1995), ING Bank Rt. w Budapeszcie (1995-1997) gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i wiceprezesa zarządu, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. w Warszawie (1997-2001) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu, Banku BPH S.A. w Warszawie (2001-2006) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz w BRE Bank S.A. (obecnie mBank) w Warszawie (2008-2010), w którym pełnił funkcje prezesa oraz dyrektora generalnego banku. W latach 2013-2014 r. prezes zarządu w spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (obecnie Polski Fundusz Rozwoju S.A.). Absolwent The Chartered Institute of Bankers (obecnie London Institute of Banking and Finance), gdzie w 1989 r. uzyskał International Banking Diploma. Ukończył wiele kursów w zakresie zarządzania i bankowości międzynarodowej, w tym: Selling Skills Course (Grindlays Bank, Jersey, 1988 r.), Advanced Credit and Account Management Course (Grindlays Bank, Londyn, 1991 r.), Capital Markets & Investment Banking Course (ING Bank, Wolfheze, 1993 r.), 1st ING International Business Course (ING Bank, Nijenrode, 1994 r.), Management in International Banking (ING Bank, CEDEP, Fontainebleau, 1995 r.) oraz Senior Management Course (ABN AMRO, Santpoort, 1999 r.). W chwili obecnej pełni funkcje członka rad nadzorczych następujących spółek: Globe Trade Centre S.A. (od 2000 r.), Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (od 2012 r.), Arctic Paper S.A. (od 2012 r.), Getin Noble Bank S.A. (od 2015 r.), MCI Capital S.A. (od 2017 r.), ATM S.A. (od 2017 r.), a także funkcje przewodniczącego rady nadzorczej spółki Private Equity Managers S.A. (od 2017 r.) oraz przewodniczącego rady Fundacji WWF Polska (od 2017 r.). Żaden z wymienionych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki.

Grzegorz Warzocha

Pan Grzegorz Warzocha jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendystą ESC Tours (Francja). W roku 2014 uzyskał stopień naukowy Doktora Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Finanse na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, dysponuje ponad dwudziestopięcioletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych.

W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY). W latach 2005-2009 Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt. Od roku 2009 Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. Wieloletni Członek (FCCA) Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Rady Nadzorczej MCI Capital S.A., LIBET S.A. oraz Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

 

Marcin Kasiński

 

Pan Marcin Kasiński jest absolwentem studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University, zdał egzamin na Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pan Marcin Kasiński posiada prawie 25-letnie doświadczenie w obszarze finansów na rynku polskim i międzynarodowym. Był Dyrektorem Zarządzającym Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialnym za Pion Inwestycji Kapitałowych i Współpracy Międzynarodowej. W przeszłości przewodniczący Rady Nadzorczej KFK S.A. oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PFR TFI S.A. oraz członek zarządu i komitetu doradczego funduszu Marguerite.

 

Większość swojej kariery spędził w londyńskim city, gdzie zdobywał doświadczenie managerskie nadzorując region Europy Centralnej, Bliskiego Wschodu i Afryki m.in. w obszarze długu, inwestycji oraz relacji z klientami. Pracował dla Credit Agricole CIB, SMBC oraz Société Générale.

 

Andrzej Jacaszek

Data urodzenia 02.05.1960

Wykształcenie:

Warsaw Executive Master of Business Administration, Program University of Minnesota – Carlson School of Management i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Magister Inżynier Nawigator Morski, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni; Ukończone studia Doctor of Business Administration w Polskiej Akademii Nauk – planowana obrona pracy w czerwiec 2019 r. Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski.

Przebieg pracy zawodowej:

2005 – nadal – wiceprezes zarządu, współwłaściciel ICAN Institute, www.ican.pl wydawca, Harvard Business Review Polska, www.hbrp.pl i MIT Sloan Management Review Polska www.mitsmr.pl

 • największy w Europie Centralnej prywatny intytut executive education, ponad 34000 absolwentów rocznych kursów AMP i Management, ponad 6500 prenumeratorów HBRP
 • wykładowca ICAN Institute, specjalizacja; wygrywające strategie konkurencyjne, nowoczesne (disruptive) modele biznesowe, cyfrowa sprzedaż B2B,

2004 – 2005 – Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu,

 • minister właściwy ds. instytucji finansowych, nadzorujący Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 • Krajowy Urzędnik Zatwierdzający oraz minister właściwy ds. Instytucji Płatniczych,
 • odpowiedzialny za proces zmian konstytucji polskiego rynku kapitałowego w 2004/2005 – przeprowadzenie procesu legislacyjnego pakietu trzech ustaw dla rynku kapitałowego: o nadzorze, o instrumentach finansowych i wprowadzaniu do obrotu giełdowego instrumentów finansowych. Twórca i pierwszy przewodniczący Rady Rynku Kapitałowego. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego wprowadzenia ustawy o konglomeratach finansowych oraz zmian w ustawach o działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwie ubezpieczeniowym i nadzorze ubezpieczeniowym, zwiększającym konkurencyjność polskiego rynku ubezpieczeniowego.
 • – 2004 – Medicover Holding BV, dyrektor grupy ds. sprzedaży i marketingu
 • Odpowiedzialny za rozwój sprzedaży i marketingu Grupy w Polsce, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i w Estonii,
 • Koordynacja zarządzania korporacyjnego i transfer wiedzy pomiędzy oddziałami Grupy

 

1998 – 2001 – Norwich Union, Country Manager of life and pension operations in Poland, prezes zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union S.A.

 • Zbudowanie Grupy ubezpieczeniowej Norwich Union w Polsce: Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, trzykrotne powiększenie wartości dla akcjonariuszy w ciągu dwóch lat (sprzedaż po dwóch latach fińskiej Grupie bankowo-ubezpieczeniowej Sampo polskich operacji Norwich Union)
 • PTE/OFE Norwich Union – piąty fundusz emerytalny w drugim filarze w 2000 r., TU na Życie Norwich Union S.A. – największa dynamika wzrostu wśród towarzystw ubezpieczeń na życie w roku 2000
 • TUiR Warta S.A. – wiceprezes zarządu
 • Główne obszary odpowiedzialności: marketing i sieć sprzedaży
 • Utworzenie Biura Sieci – sprzedaży polis indywidualnych
 • Opracowanie strategii marketingowo-dystrybucyjnej Grupy ubezpieczeniowej Warta, przygotowanie projektu telefonicznej dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i telefonicznej likwidacji szkód

1995 – 1997 Agros Holding S.A., pełnomocnik zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Grupy Agros

 • Stworzenie Biura Marketingu i Biura Sprzedaży
 • Opracowanie i wdrożenie strategii rynkowych wprowadzenia soków pod marką Fortuna i przetworów owocowo-warzywnych Krakus
 • Wprowadzenie systemów zarządzania marką i kategorią produktu
 • Zarządzanie prawami licencyjnymi do marek Wyborowa i Żubrówka
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania marketingowego dla 22 zakładów produkcyjnych Grupy oraz strategii polskiego czempiona rolno-spożywczego w Europie

 

1992 -1994 B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. – dyrektor zarządu, prezes

 • Pierwsze w Polsce badania audytów ilościowych sprzedaży detalicznej i panel konsumencki
 • Od 1993 – wyłączny partner AC Nielsen Marketing Research w ilościowych badaniach na terenie Polski

1991 Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność – specjalista

1989 – 91 Antriam Ltd, London – stały podwykonawca Sotheby’s PLC, New Bond Street

1989 Polskie Linie Oceaniczne – asystent

1988 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, S/V Dar Młodzieży – instruktor, asystent starszego oficera.

 

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/06/2020 23:42