Połączenie MCI i PEM – informacje

36/2020 Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2020 roku, wziął udział i posiadał co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusz:

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 37.570.724 szt. akcji, stanowiącymi 75,21% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 37.570.724  głosów na ZWZ, stanowiącymi 75,21% ogólnej liczby głosów oraz 98,89 % głosów obecnych na ZWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/06/2020 23:45