RB 3/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku:

• Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 23 marca 2018 roku,
• Jednostkowy raport za I kwartał 2018 roku – 8 maja 2018 roku,
• Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 17 sierpnia 2018 roku,
• Jednostkowy raport za III kwartał 2018 roku – 6 listopada 2018 roku.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2018 roku.
Spółka informuje, że jako jednostka inwestycyjna („investment entity”) od dnia 1 stycznia 2015 r. korzysta z wyłączenia przewidzianego w MSSF 10, w związku z czym nie konsoliduje swoich jednostek zależnych i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednostki zależne Spółka ujmuje w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jako inwestycje i wycenia je w wartości godziwej (zgodnie z MSSF 9).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 31/01/2018 12:02