Digital DNA
Private Equity

32/2020 Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii O

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku, nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę w dniu 20 czerwca 2017 roku, obligacji serii O, oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00244, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN. Obligacje były notowane na rynku Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą skróconą MCI0620.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 19/06/2020 23:43