Połączenie MCI i PEM – informacje

25/2020 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 29 kwietnia 2020 roku, powzięła informację o rejestracji w dniu 24 kwietnia 2020 roku, przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian:
1. w § 1 Statutu Spółki po ust. 2 dodano ust. 3 i ust. 4,
2. zmieniono § 4 ust. 1 Statutu Spółki,
3. po § 6 dodano § 6a Statutu Spółki.

Wskazane w pkt 1-3 zmiany Statutu Spółki zostały dokonane uchwałą numer 04/NWZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 kwietnia 2020 roku.
O uchwale dotyczącej zmiany Statutu Spółki powziętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 kwietnia 2020 roku, Spółka informowała raportem bieżącym Nr 20/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku.
Poniżej Spółka podaje treść dotychczasowych, zmienionych oraz nowych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki, zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

– brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki:

„Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”), która w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.”
– brzmienie § 1 ust. 4 Statutu Spółki:
„Spółka działająca jako ASI, prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, zgodnie z przepisami Ustawy.”

– brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki przed zmianą:

,,1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
2) 64.30.Z – działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 3) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,
4) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
5) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
6) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
7) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
8) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
9) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana.”

– brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki po zmianie:

,,1. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest:
1) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu,
2) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.”

– brzmienie § 6a Statutu Spółki:

,,1. Zasady polityki i strategii inwestycyjnej Spółki określają:
1) postanowienia niniejszego §6a Statutu,
2) polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, zawarte w regulaminach ASI.
2. Główne zasady polityki inwestycyjnej Spółki:
1) Spółka inwestuje środki w celu uzyskania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji.
2) Spółka realizuje swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie aktywów Spółki bezpośrednio lub pośrednio przez spółki celowe w aktywa będące przedmiotem lokat zgodnie z pkt 4, w tym w szczególności w certyfikaty inwestycyjne następujących funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:
a) Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
b) Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
c) MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
d) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami:
i) Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.
ii) Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.
– dalej łącznie “Fundusze”.
3) Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
4) Spółka może lokować swoje aktywa w:
a) papiery wartościowe, w tym akcje i dłużne papiery wartościowe,
b) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych c) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) instrumenty rynku pieniężnego,
e) waluty,
f) depozyty,
g) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
h) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
5) Spółka może lokować łącznie (bezpośrednio oraz pośrednio) do 100% aktywów w certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Fundusze.
6) Alokacja aktywów Spółki pomiędzy Fundusze uzależniona jest od decyzji Spółki, podejmowanej z uwzględnieniem jej celu inwestycyjnego, warunków ekonomicznych i sytuacji na rynkach instrumentów finansowych.
7) Głównymi kryteriami doboru lokat w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowiące pośredniej inwestycji w aktywa wskazane w pkt 5), będą:
a) analiza makroekonomiczna, ocena trendów rynkowych, tempa wzrostu gospodarczego oraz analiza ryzyka inwestycyjnego na poziomie poszczególnych państw i branż,
b) analiza fundamentalna jako podstawa wyceny i doboru spółek do portfela, w szczególności analiza historycznych i prognozowanych wyników finansowych z uwzględnieniem wyceny aktywów oraz analiza biznesplanu spółki. Kolejne kluczowe elementy analizy to ocena: jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, perspektyw rozwoju,
c) analiza prawna i podatkowa spółek i ich otoczenia mająca na celu określenie i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.
8) Lokowanie Aktywów Spółki w inne instrumenty niż wskazane w pkt 5) i 7), opiera się na:
a) w przypadku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego: ocenie sytuacji finansowej, ryzyka i zdolności kredytowej emitenta, ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie,
b) w przypadku wierzytelności: ocenie rodzaju wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała i rodzaju wierzyciela, terminu wymagalności, rodzaju dłużnika, możliwości windykacji należności, rodzaju i poziomu zabezpieczeń, wartości wierzytelności i płynności lokaty,
c) w przypadku walut obcych i depozytów (w tym również funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, gdzie możliwość upłynnienia środków jest wysoka – do 3 dni roboczych): możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania,
d) w przypadku instrumentów pochodnych nabywanych w celu zabezpieczenia aktywów Spółki, głównym kryterium doboru będzie charakterystyka instrumentu pochodnego przy uwzględnieniu rodzaju zabezpieczanych aktywów. W szczególności w przypadku nabycia przez Spółkę:
i) walut – nabycie instrumentu pochodnego będzie miało na celu zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursu walutowego i będzie mogło nastąpić w wysokości nie większej niż wynikającej z kwoty nabytej waluty,
ii) dłużnych papierów wartościowych – nabycie instrumentu pochodnego będzie miało na celu zabezpieczenie ich wartości przed ryzykiem zmiany stopy procentowej i będzie mogło nastąpić w wysokości nie większej niż odpowiadająca wartości posiadanych tychże dłużnych papierów wartościowych i dopasowanej do struktury oraz do terminu ich wykupu lub sprzedaży,
iii) innych niż dłużne papierów wartościowych – nabycie instrumentu pochodnego będzie miało na celu zabezpieczenie przed utratą ich wartości i będzie mogło nastąpić w wysokości nie większej niż odpowiadająca posiadanej liczbie tychże papierów wartościowych,
e) w przypadku instrumentów pochodnych nabywanych w innym celu niż zabezpieczenie aktywów Spółki, głównym kryterium doboru będzie analiza oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, przy uwzględnieniu analizy fundamentalnej, technicznej, ryzyka inwestycyjnego oraz innych czynników mających wpływ na kształtowanie się cen instrumentów pochodnych.
9) Zaangażowanie Spółki w żadną z następujących kategorii lokat nie może być wyższe niż 85% wartości aktywów Spółki:
a) prawa uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI,
b) prawa uczestnictwa więcej niż jednej innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub więcej niż jednego innego unijnego AFI, o ile stosują one identyczne strategie inwestycyjne,
c) inne niż określone w lit. a) i b) aktywa, których wartość odzwierciedla wartość praw uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI.
10) Spółka nie może lokować więcej niż 50% wartości swoich aktywów w pojedyncze aktywo należące do którejkolwiek kategorii lokat określonych w pkt 4), które nie stanowi pośredniej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszy.
11) Łączne zaangażowanie Spółki w poszczególne kategorie lokat określone w pkt 4), które nie stanowią pośredniej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszy nie może być wyższe niż 85% wartości aktywów Spółki.
12) Spółka może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości aktywów Spółki w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów.
13) Spółka może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości aktywów Spółki na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji obligacji.
14) Spółka może wystawiać weksle o wartości nieprzekraczającej 15% wartości aktywów Spółki na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o wystawieniu weksla.
15) W przypadku wyemitowania przez Spółkę obligacji lub wystawienia weksla, łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75% wartości aktywów Spółki.
16) Spółka może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, udzielać
a) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów Spółki, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 30% wartości aktywów Spółki,
b) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów Spółki, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 30% wartości aktywów Spółki.
17) Spółka będzie udzielała pożyczek, poręczeń lub gwarancji na poniższych zasadach:
a) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane podmiotom, których udziały lub akcje wchodzą w skład portfela inwestycyjnego lub będących spółkami portfelowymi funduszy inwestycyjnych, w które środki lokuje Spółka, lub, w przypadku jeżeli zamiarem Spółki jest nabycie akcji lub udziałów, a udzielenie pożyczki, poręczeń lub gwarancji wynika ze struktury transakcji związanej z nabywaniem akcji lub udziałów, w tym poprzez zamiar nabycia udziałów lub akcji w ramach konwersji długu na kapitał oraz podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki;
b) z uwzględnieniem lit. c), jeżeli Spółka uzna za niezbędne ustanowienia zabezpieczenia, zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Spółkę mogą być:
i) zastaw na akcjach lub udziałach,
ii) hipoteka,
iii) cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych,
iv) gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich,
v) blokady papierów wartościowych;
c) Spółka może nie wymagać ustanowienia zabezpieczenia pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Spółkę, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
i) sytuacja podmiotu będzie gwarantowała wywiązanie się tego podmiotu z zobowiązań wobec Spółki,
ii) zdolność kredytowa podmiotu będzie na wysokim poziomie,
iii) partner transakcji będzie wiarygodny;
d) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności.
3. Główne zasady strategii inwestycyjnej Spółki:
1) Przyjęta przez Spółkę strategia inwestycyjna jest strategią funduszu funduszy private equity. Spółka realizuje swój cel inwestycyjny zgodnie z przyjętą strategią, w szczególności poprzez lokowanie aktywów Spółki głównie bezpośrednio lub pośrednio przez spółki celowe w certyfikaty inwestycyjne Funduszy.
2) Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem jednak przy zachowaniu limitów i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ust. 2.
3) Strategia inwestycyjna Spółki realizowana jest poprzez lokowanie aktywów Spółki w certyfikaty inwestycyjne Funduszy i nie koncentruje się bezpośrednio na określonych sektorach przemysłowych, geograficznych i rynkowych.
4) Strategie inwestycyjne Funduszy zakładają lokowanie przede wszystkim w spółki działające w segmentach: media cyfrowe, e-commerce, marketplaces, Fintech, Internet of Things, Software as a Service, cloud computing, mobilny internet oraz rozrywka cyfrowa.
5) Spółka może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości aktywów Spółki w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów.
6) Spółka może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości aktywów Spółki na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji obligacji.
7) Spółka może wystawiać weksle o wartości nieprzekraczającej 15% wartości aktywów Spółki na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o wystawieniu weksla.
8) W przypadku wyemitowania przez Spółkę obligacji lub wystawienia weksla, łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75% wartości aktywów Spółki. ’’

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/04/2020 22:27