Połączenie MCI i PEM – informacje

22/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 (00-844 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 49.953.560,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 17 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu siedziby Spółki znajdującym się na 35. piętrze budynku Warsaw Spire położonego przy Placu Europejskim 1 w Warszawie (00-844), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
 10. Powzięcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  • podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.
 12. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

 1. Ogłoszenie Zarządu MCI Capital ASI S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Załącznik nr 1.
 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A. – Załącznik nr 2.
 3. Raport roczny za 2020 rok MCI Capital ASI S.A. – Załącznik nr 3.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/05/2021 20:27