Połączenie MCI i PEM – informacje

21/2021 Wycena aktywów i ustalenie wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa MCI Capital ASI S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Komisja Nadzoru Finasowego

Działając na podstawie §47 pkt 1 oraz §48 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent niniejszym przekazuje informację o wycenie aktywów i ustaleniu wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa.

 

data wyceny 31.12.2020
wartość aktywów 1 695 352 tys. PLN
wartość aktywów netto (z wyłączeniem akcji własnych) 1 397 857 tys. PLN
wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa (z wyłączeniem akcji własnych) 27,98 PLN
poprzednia wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa n/d (pierwsza wycena)

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/04/2021 22:31