20/2021 Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,NWZ”) w dniu 20 kwietnia 2021 r. wziął udział i posiadał co najmniej 5% głosów następujący akcjonariusz:

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 38.654.824 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 77,38% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 38.654.824 głosów na NWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 77,38% ogólnej liczby głosów oraz 99,99% głosów obecnych na NWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/04/2021 21:27