19/2021 Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 kwietnia 2021 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/04/2021 21:26